Barcody  (OS X)
v 3.15 / 29.10.2017

Tembo  (OS X)
v 2.1.4 / 11.9.2017

HoudahGeo  (OS X)
v 5.1.10 / 11.9.2017

PasswordWallet  (OS X)
v 4.8.7 / 9.9.2017

Amadeus PRO  (OS X)
v 2.4.2 / 13.8.2017