Barcody  (OS X)
v 3.15 / 29/10/2017

Tembo  (OS X)
v 2.1.4 / 11/9/2017

HoudahGeo  (OS X)
v 5.1.10 / 11/9/2017

PasswordWallet  (OS X)
v 4.8.7 / 9/9/2017

Amadeus PRO  (OS X)
v 2.4.2 / 13/8/2017