TidyUp  (OS X)
v 4.1.24 / 5.12.2017

DupeZap  (OS X)
v 4.0.5 / 4.12.2017

GuideLiner  (OS X)
v 1.26 / 27.11.2017

CSVEditor  (OS X)
v 2.16 / 27.11.2017

Charmas  (OS X)
v 2.21 / 27.11.2017