Barcody  (OS X)
v 3.15 / Oct 29, 2017

Tembo  (OS X)
v 2.1.4 / Sep 11, 2017

HoudahGeo  (OS X)
v 5.1.10 / Sep 11, 2017

PasswordWallet  (OS X)
v 4.8.7 / Sep 09, 2017

Amadeus PRO  (OS X)
v 2.4.2 / Aug 13, 2017